Gegroet
Beste Lezer!

Of, om het in onze termen te zeggen: TALOLO, de eerste letters van T-he AL-chemy O-f LO-ve.
Het komt van ons boek 'De Alchemie van de Liefde', een waar gebeurd liefdesverhaal.
Lees hoe we samen naar een Wereld van 'Vrede, Harmonie en Liefde' kunnen gaan!

Meer weten? Zie www.thealchemyoflove.org

dinsdag 9 april 2013

Het Hoger Zelf en de Ziel


De Ziel
De Ziel is dat deel van de mens dat zijn oorsprong heeft in de LevensBron en daarmee eeuwig verbonden is. De LevensBron is het ENE, waaruit alles wat leeft voortkomt en naar terugkeert.  Het ENE dat boven alles staat, boven de dualiteit, boven ons bevattings- en voorstellingsvermogen. Om op onze planeet AARDE te kunnen leven en handelen heeft de Ziel een 'kostuum' nodig. Dat kostuum is ons lichaam en dit lichaam is tevens het voertuig van onze persoonlijkheid. De Ziel is ons Innerlijke Zelf, ons Ware Zelf oftewel Hoger Bewustzijn (niet hetzelfde als Hogere Zelf) vol leeftijdloze wijsheid, dat naar verdere evolutie streeft door middel van het voertuig van de persoonlijkheid. Dat streeft naar evenwicht en voltooiing van de aardse ervaring om vrijelijk op te kunnen gaan in het Hoger Zijn (onze Goddelijke Natuur of Geest). Onze Ziel is de grote kracht of (blauwe) Vlam die in ons woont en straalt als de Zon. Hij is een onveranderlijk bewustzijn met een eigen individualiteit of identiteit, die bij de overgang van het ene leven naar het andere intact blijft.


In elk ander leven neemt de Ziel een andere persoonlijkheid met een ander subjectief bewustzijn (= datgene waarvan we ons bewust zijn) aan. Elke persoonlijkheid die de Ziel in de afzonderlijke levens manifesteert bezit een Ego, dat als een richtend werktuig dient voor het scheppen van iemands zelfbeeld. Elke persoonlijkheid bezit een intrinsieke aard, d.w.z. een gerichtheid die het leven op een unieke wijze ervaart. Elke door de Ziel gemanifesteerde persoonlijkheid staat in direct verband met de evolutionaire doelstellingen, evolutionaire intentie, van de Ziel. Elke Ziel mag, via de persoonlijkheid, op specifieke manieren het leven ervaren teneinde te groeien en zich te ontwikkelen. Elke geschapen persoonlijkheid is rechtstreeks gekoppeld aan de evolutionaire en karmische geschiedenis van de Ziel in het verleden. Bij onze geboorte zijn we dus geen onbeschreven blad. We treden elk leven tegemoet met onze ingebouwde vaardigheden en vermogens, die voor het grootste deel niet enkel het resultaat zijn van overerving. 

Wanneer de Ziel incarneert heeft hij zowel het Hogere Zijn (Geest) als de persoonlijkheid (materie) in zich. We zijn allemaal dus Hoger Zijn en tegelijkertijd ook stoffelijke persoonlijkheid (materie, menselijke natuur of ego). De bedoeling van ons leven op Aarde is, dat we door groei en ontwikkeling en het vervullen van onze levensopgaven het trillingsniveau van onze Ziel verhogen om uiteindelijk een bepaalde hereniging en vereniging van beide te realiseren.

De menselijke persoonlijkheid is een spiegel van het Hogere Zijn, waarin echter de materie de grootste rol speelt opdat de mens uiteindelijk geest in de materie zal kunnen brengen. Ons ego is geen duisternis of kwaad. Het is ons enige instrument om geest in de materie te kunnen brengen. We moeten slechts leren het met het Hogere Zelf te verbinden. 


De Ziel kan worden gezien als een Goddelijk geïnspireerde computer, die zijn eigen existenties en de levensduur daarvan programmeert. Elk van de verschillende persoonlijkheden die hij programmeert is op maat gesneden om in zeer specifieke omgevingen te voldoen. Zij bezit vrijheid, maar dient zich wel te houden aan de context van het door de computer geprogrammeerde bestaan. In de persoonlijkheid rust evenwel de gecondenseerde kennis die in de computer als een geheel aanwezig is. Elke persoonlijkheid heeft het vermogen in zich niet alleen een bepaald type bestaan in de omgeving op te bouwen (b.v. de fysieke werkelijkheid), maar ook om creatief de wezenlijke kwaliteit van het eigen bewustzijn te verhogen en door dat te doen haar weg door het gespecificeerde systeem te zoeken en zo de grenzen van de werkelijkheid zoals ze die kent te verleggen. Hoe fijner en harmonieuzer de trilling van onze Ziel wordt, hoe meer zij in ons kan doorwerken, waardoor onze intuïtie steeds sterker wordt, onze impulsen zuiverder worden en sterkere krachten tot onze beschikking komen om de wet van oorzaak en gevolg te ontstijgen. Wanneer iemands persoonlijkheid de energie van zijn Ziel ten volle en harmonisch heeft opgenomen zal de betreffende persoon harmoniëren met de leiding van het Hogere Zelf en in een verlichte staat van Zijn functioneren. Zijn lichaam en zijn persoonlijkheid bereiken dan een ontwikkelingsgraad die buiten de wet van gewoon karma valt. Hoe grover en lager het trillingsniveau van zijn Ziel is, des te meer leeft de mens het leven van de behoeften van het lichaam en de persoonlijkheid, wordt hij door de problemen van het dagelijkse leven in beslag genomen en ontmoet hij op de inwijdingsweg die ons leven is, van alles dat hem als het ware in zijn persoonlijkheid zo groot maakt, dat hij zijn Hogere Zijn niet meer kan herkennen en er niet meer bewust van is. Daar onze persoonlijkheid steeds de overhand wil hebben lijkt het leven op een strijd tussen licht en duisternis. Door het lijden dat dit met zich meebrengt komen we dan uiteindelijk tot bewuste inzichten waardoor we die vereniging tot stand kunnen brengen. Dit betekent dat we ons een grote mate van inspanning, durf, moed, vertrouwen, levensvreugde en inzicht moeten verwerven om erachter te komen dat wij dit Hoger Zijn, dit Goddelijk aspect zijn. 

Elk mens is tot een bepaalde graad bewust, in overeenstemming met de weerstandskracht van zijn zenuwen en lichaam. Onze zenuwen zijn steeds op onze eigen trillingen ingesteld, hun weerstandsvermogen is aan onze eigen levensstroom aangepast. Wanneer iemand in hogere mate bewust wordt stuurt hij automatisch hogere, sterkere en dieper doordringende krachten in het lichaam en moet hij in dezelfde mate ook de weerstanden van zijn zenuwen en lichaam opvoeren. De allerhoogste, de Goddelijke scheppende graad in zich bewust te maken en parallel daaraan de weerstand van de zenuwen tot de allerhoogste graad op te voeren, zodanig dat men deze Goddelijke toestand zonder schade in het lichaam kan verdragen, dat is wat 'Inwijding' wordt genoemd. Het brengt Alwetendheid en Almacht met zich mee. De Goddelijke scheppende kracht moet eerst in haar lichamelijke openbaring beheerst worden, alvorens zij binnen in ons op het geestelijk vlak bewust gemaakt kan worden.

In de Ziel bestaan twee naast elkaar levende verlangens. Het ene verlangen gaat uit naar een afgescheiden bestaan (naar de afscheiding van datgene wat hem geschapen heeft of waaruit hij voortgekomen is). Het andere verlangen is terug te keren naar de Bron van schepping. Verlangen is de doorslaggevende kracht die de werkelijkheid van ieder mens dicteert en de wisselwerking tussen deze twee tegengestelde verlangens ligt ten grondslag aan het voltrekken van de persoonlijke en collectieve ontwikkeling. De wederkerige inwerking van deze dualistisch naast elkaar bestaande verlangens bepaalt waaraan we behoefte denken te hebben. Het laatste bepaalt de keuzen die we maken. De keuzen die we maken bepalen vervolgens wat we ondernemen. De inspanningen die we leveren bepalen ten slotte de werkelijkheid die we ervaren. Acties leiden tot reacties die weer tot andere acties leiden. Dit is het proces dat aan de basis ligt van wat 'karma' wordt genoemd: ‘We oogsten wat we zaaien’.

Het verlangen van onze Ziel om naar de Bron terug te keren is het sterkst van de twee verlangens. Tegelijkertijd verklaart het bestaan van de twee verlangens het verschijnsel van onze 'vrije wil' of vrije keuze en het feit dat we beslissingen kunnen nemen. We zijn dus zelf verantwoordelijk voor onze eigen evolutie, voor ons karma en onze belevingen van de werkelijkheid waaraan we deel hebben.

Ons verlangen naar (af)scheiding kan resulteren in een poging om het verleden voort te zetten, terwijl het verlangen naar de Bron terug te keren juist op de toekomst gericht is. De spanning of het conflict dat ontstaat wanneer er een onbewuste weerstand tegen verandering is, laat zich op elk moment van ons leven voelen. Aangezien onze Ziel en niet onze gemanifesteerde persoonlijkheid de bepalende kracht achter ons leven is zullen onze levenslessen, gezien de evolutionaire noodzaak, hoe dan ook in een of andere vorm op ons pad komen.


Onze Ziel weet precies wat we nodig hebben en welke weg we moeten gaan.
Als we ons hiervan bewust zijn en van onze Ziele-intentie voor dit leven, kunnen we onze lessen koesteren door eraan mee te werken of ons er in elk geval niet tegen te verzetten. Toeval, samenloop van omstandigheden, pech of geluk, Gods wil, het lot enzovoorts bestaan niet. Alles wat er gebeurt of juist niet gebeurt in ons leven, elke situatie waarin wij terecht komen is bedoeld om ons iets te leren, ons iets duidelijk te maken. Het Goddelijke in en om ons heen wil ons, omdat het ons rijp acht voor een stukje lering, een stukje inzicht, iets vertellen over ons leven en beleven, op welk niveau dan ook. We mogen steeds een stapje maken in de richting van bewustwording en daardoor naar het oplossen van onverwerkte zaken uit voorgaande incarnaties, opdat vernieuwing en groei kunnen ontstaan totdat we uiteindelijk in staat zijn de vanuit onze LevensBron constant stromende impuls van Licht en Liefde onbelemmerd te ontvangen en te verwerken in ons leven en beleven. Het is onze eigen Ziel die ons iets wil laten leren en verwerken. Elke Ziel kent het doel van zijn incarnatie, weet wat zijn opdracht is en wat zijn mogelijkheden zijn en zal steeds weer die situaties creëren waarin de door hem aangenomen persoonlijkheid de mogelijkheid kan vinden om zijn of haar opdracht uit te voeren of oude onverwerkte zaken te verwerken.

Het Hogere Zelf 
Het Hogere Zelf (ons Hoger Zijn, de Goddelijke Vonk in ons, onze LichtEngel) zetelt in ons Voorhoofdchakra of Derde Oog, ons Kroon- of Kruinchakra en ons Kosmisch Chakra. Het Hogere Zelf zorgt ervoor dat we ons levensdoel bereiken en brengt ons op zachte of harde wijze terug op onze weg wanneer we die verlaten. Het zorgt ervoor dat we ons aan ons levensplan, de evolutionaire intentie van onze Ziel, houden. Vanuit ons Hogere Zelf vindt directe waarneming op alle niveaus plaats. Het zien met het derde oog brengt de tegenstelling van het rechter- en linkeroog tot een eenheid, waarbij ons bewuste en onbewuste doorlicht worden. Dit maakt ons bewust van onze schaduwkanten en leert ons ons Hogere Zelf kennen. Het Licht in ons breekt de harde schaal van ons ego en maakt ons bewust van de totaliteit van onze persoon. We worden bewust van de Bron in ons, de Bron van alle genezing: heilig, heelmakend en zuiver.

Een experiment om te ontdekken dat de stem van het Hogere Zelf realiteit is:
  • Ga ruim voor middernacht naar bed (slapen). 
  • Besteed minstens een uur daarvoor aan mediteren op een probleem of vraag, waarvan de oplossing of het antwoord voor u heel belangrijk is. Begin de meditatie met op het ritme van uw ademhaling te letten en bij elke uitademing dieper te ontspannen. 
  • Vraag, wanneer u heel diep ontspannen bent, uit de grond van uw hart aan uw Hogere Zelf om u te inspireren met een oplossing of antwoord. Vraag aan uw Hogere Zelf om u te vertellen hoe u het probleem kunt oplossen of wat het antwoord is op uw vraag en ga vol vertrouwen slapen. De volgende morgen zult u óf wakker worden met de boodschap van uw Hogere Zelf duidelijk in uw gedachten óf met een flits van inspiratie die de oplossing of het antwoord geeft. Dit kan ook in de loop van de dag of later gebeuren. Het is tevens mogelijk dat u de boodschap ontdekt via iets wat iemand zegt, een liedje dat u plotseling gaat zingen of hoort of iets dergelijks. Wees hier dan ook alert op.
Om Ons Zelf beter te leren kennen is het goed om heel bewust naar ons leven te kijken. Alle ervaringen die we in ons leven hebben opgedaan, nog doen en nog zullen doen, waren en zijn immers bedoeld om te (her)ontdekken wie we werkelijk zijn en wat we in dit leven willen bereiken. Niet de ervaringen op zich zijn belangrijk, maar de wijze waarop we met ze omgaan en wat we van ze leren. Door steeds goed te kijken naar ons leven is het ook mogelijk onze Ziel en haar evolutionaire intenties te leren kennen. Vaak genoeg krijgen we allerlei boodschappen en aanwijzingen, die we echter gewend zijn te veronachtzamen, maar die voor ons van ‘Levensbelang’ zijn.

Onze Ziel probeert ons zijn evolutionaire intentie bewust te maken door o.a.:
  • Emotionele schokken teweeg te brengen, waardoor een bepaald gedragspatroon of een bepaalde levenssituatie met geweld uit ons leven wordt verdreven. Dit gebeurt wanneer we ons tegen de evolutionaire krachten verzetten.
  • Een situatie te scheppen waarin we een relatie aangaan met iets wat we denken nodig te hebben. Dat 'iets' kan van alles zijn: een nieuwe vriend(in), een nieuwe liefde, een nieuw doel enzovoort. Hierdoor voltrekt zich een ontwikkelingsproces.
  • Datgene waar we behoefte aan denken te hebben, wijst op iets dat we nog niet bezitten. Door een relatie ermee te vormen worden we zelf datgene wat we nodig hebben.
Voorbeeld: U voelt zich aangetrokken tot de cursus The HealingTouch. Misschien prikkelt de cursus uw nieuwsgierigheid, misschien denkt u door middel van de cursus antwoorden te vinden op uw vragen of een harmonischer leven te realiseren. Door de relatie aan te gaan met de cursus (de cursus te volgen) stuit u op uw persoonlijke beperkingen, uw werkelijkheid (zelfdefiniëring, zelfconcept). De relaties die we op deze manier vormen helpen ons bestaande beperkingen te doorbreken en te veranderen, zodat we kunnen groeien en ons op nieuwe niveaus van bewustzijn en zelfdefiniëring kunnen ontwikkelen.
  • In ons leven situaties teweeg te brengen of te scheppen waarin we ons bewust worden van een bepaalde externe of innerlijke bron van stagnatie of beperking, die onze verdere groei in de weg staat. Dit proces impliceert een crisis, die qua zwaarte kan variëren. Het besef van de blokkering betekent echter niet dat er tegelijkertijd sprake is van een besef van de oorsprong ervan. Het is integendeel juist het gebrek aan dat besef dat de crisis teweegbrengt. Het proces kan ertoe leiden dat we ons met al onze aandacht op de blokkering werpen en zelfs zozeer dat we ons voor al het andere in ons leven afsluiten, totdat we de bron van de blokkade hebben gevonden. Dit proces lijkt vaak sterk op een slapende vulkaan die plotseling actief wordt. Op een bepaald moment zal een uitbarsting plaatsvinden, die tot gevolg heeft dat de vulkaan en de omgeving ervan totaal veranderen. Op dezelfde manier leiden de gestage verhoging van de druk en de eenzijdigheid van bewuste aandacht en gerichtheid tot een uitbarsting van de onbewuste inhouden in ons subjectief bewustzijn. We worden ons, door de in de uitbarsting teweeggebrachte kennis, bewust van wat de blokkering is. Daardoor ontwikkelen we ons verder, aangezien de bron van hindernis ermee wordt weggenomen.
  • Een situatie te scheppen of teweeg te brengen waarin we ons bewust worden van een nieuw vermogen of talent, dat tot dan latent of slapend is gebleven. Dit proces wordt op verschillende momenten in ons leven op gang gebracht door innerlijke of externe gebeurtenissen, die in ons een bepaalde nieuwe impuls of gedachte, of een bepaald nieuw idee of verlangen doen opkomen. Het proces van verwerkelijken of ontwikkelen van het nieuwe vermogen, leidt tot ontwikkeling en groei. Hiervoor wordt dan wel volharding en wilskracht vereist. 


Het is belangrijk te weten, dat deze processen zich niet noodzakelijkerwijs als geïsoleerde of op zichzelf staande ervaringen voordoen. Het ene proces kan het andere op gang brengen. Iemand zou zich, bijvoorbeeld, op een zeker keerpunt in zijn leven bewust kunnen worden van een latent vermogen of talent. Dat besef zou vervolgens kunnen leiden tot de ontdekking van een blokkering op een verwant gebied, waardoor mogelijk een crisis ontstaat die uiteindelijk leidt tot het wegnemen van de blokkering.
Graag verwijzen wij ook naar ons boek 'De Alchemie van de Liefde' zie www.thealchemyoflove.org en www.lifefocus.be,

Het team van 'De Alchemie van de Liefde'


Geen opmerkingen :

Een reactie posten